Yüksek Lisans Tez Başlığı: Almanca ve Türkçedeki Tamlamalarda Çeviri Güçlükleri ve Çözüm Önerileri.


Doktora Tezi Başlığı: Etkin Öğrenme Modelinin İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Bilişsel, Edimsel ve Duyuşsal Öğrenilmesine Etkisi

 

A Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

A1. HANBAY, O. (2013):”Relationship Between Web-Based Learning Time Outside the Classroom and Academic Achievement in German as a Tertiary Language by the Students on Vocational High Schools”. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE ISSN 1302-6488 Volume: 14 Number: 1 Article 2.

 

A2 HANBAY O. (2014). Motive der Turismus-Studierenden für die Wahl des Deutschen als zweite Fremdsprache. Route Educational & Social Science Journal, 1(3), 421-427

 


A3 HANBAY, O. (2015). Schülerbefragung über das Lehrbuch “Deutsch ist Spitze! A1.1”. International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 319/324

 


A4 HANBAY O. (2015). Çocuklara Yabancı Dil Ögretimi Uygulama ve Arastırma Merkezi Model Önerisi. International Journal of Language Academy, 3(4), 219-232

 


A5 HANBAY O. (2016). Motivationsstand der Schülerinnen und Schüler beim Lernen des Deutschen als zweite Fremdsprache. Route Educational & Social Science Journal, 3(1), 300-308

 


A6 HANBAY O. (2017). Zusammenhänge zwischen Angstniveau beim Lernen der ersten Fremdsprache und akademischer Leistungen in erster (Englisch) sowie zweiter (Deutsch) Fremdsprachen. International Journal of Language Academy, International Journal of Language Academy Volume 5/3 Summer 2017 p. 358/365

 


B Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

B1 HANBAY, O. (2010): “İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Dersine Yönelik Kendi Kendine Öğrenme Ölçeği”. 10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara (3-5 Kasım 2010).

 


B2 HANBAY, O.; TEKİN, Y. (2010): “Strateji Öğretiminin Okuduğunu Anlama Yetisine Etkisi ve Yabancı Dil Dersindeki Akademik Başarıya Yansımaları”. 10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara

 


B3 HANBAY, O. (2011): “Etkin Öğrenme Modelinin Öğrencilerin İkinci Yabancı Dil Olarak Almancaya Karşı Tutumlarına Etkisi”. 11. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya

 


B4 HANBAY, O.; TEKİN, Y. (2011): “İlköğretim 4. ve 7. Sınıf Öğrencilerinde Okuma Hızı ile Derslerdeki Başarı Arasındaki İlişki”. 11. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

 


B5 HANBAY, O.(2012): “İlköğretim 6. ve 8. Sınıf Öğrencilerinde Yabancı Dil Ders Yöntemi Tercihi”. 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne

 


B6 HANBAY, O.; TEKİN, Y. (2013): “Çokdillilik Bağlamında 4. Sınıf Öğrencilerinin Birinci Yabancı Dil Öğrenmeye Karşı Tutumları”. 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Kaftas Üniversitesi, Kars.

 


B7 HANBAY O. (2014). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Tercihleri. ULEAD 2014 Annual Congress: 2nd International Congress of Research in Education – Innovative research in education:Implications for future. İzmir

 


B8 HANBAY, O. ve UKAV, İ. (2015). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Genel Öz-Yeterlik İnanç Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. Yalova Üniversitesi. Yalova.

 


B9 HANBAY, O. (2015). İlkokullardaki Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Sınf Öğretmenlerinin Görüşleri. 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi “21. Yüzyılda Eğitim Politikaları: Kanıt, Araştırma, İnovasyon ve Değerler”. Muğla


C1. Yazılan Kitaplar:

HANBAY, O. (2013): Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Anı Yayıncılık. Ankara.

 

C2. Yazılan Kitap Bölümleri:

HANBAY, O. (2017): Eğitim Fakültelerinde “Anadili ile Yabancı Dillerin Öğretimi” Adlı Ortak Ders Önerisi. in: Schriften zur Sprache und Literatur, BALCI, T. HOLZAPFEL, O. SERİNDAĞ, e., Eds., IJOPEC Publication, LONDRA, pp.229-236

 

D Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

D1. HANBAY, O. (2009): “Kuantum Öğrenme Temelli Öğreterek Öğrenme Yönteminin İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğrenilmesine Etkisi”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 12 (17-27).

 


D2 HANBAY, O. (2009): “10. Sınıf Öğrencilerinin Farklı Değişkenlere Göre İkinci Yabancı Dil Olarak Almancaya Yönelik Tutumları” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi C.8 .S.30 (79-91).

 


D3 HANBAY, O. (2013). Zusammenhang zwischen L2 (Englisch) und L3 (Deutsch) Leistungen bei den Schülerinnen und Schülern (L1 Türkisch) der neunten jahrgangsstufe. Çukurova University Faculty of Education Journal. Vol: 42, Issue 2 (11-17)    

 


D4. HANBAY, O. (2013): “Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Bağımsız Öğrenme Düzeyleri”. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013 6/4 (272-281)

 

E Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

E1 HANBAY, O. (2007): “Etkin Öğrenme Modelinin İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Bilişsel Öğrenilmesine Etkisi”. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.


E2 HANBAY, O. (2008): “İşbirliğine Dayalı Öğrenme Modelinin İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Okuma ve Yazma Becerilerine Etkisi“.17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya.

F DİĞER

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

F1 HANBAY, O. & TEKİN Y. (2015). Teacher Survey on Reading Competence and Reading Competence Promotion in Turkish Primary Schools. 17th Annual International Conference on Education Athens, Greece


F2 HANBAY, O.  (2015). Çocuklara Yabancı Dil Ögretimi Uygulama ve Arastırma Merkezi Model Önerisi. 2. Yüksekögretim Stratejileri ve Kurumsal Isbirligi Sempozyumu. Mersin.


F3 HANBAY, O. (2016). Birinci Yabancı Dil Ögrenmeye Yönelik Kaygı düzeyi ile Birinci (Ingilizce) ve Ikinci Yabancı Dil (Almanca) Derslerindeki Akademik Basarı Arasındaki Ilişki. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi. Muğla.


F4 HANBAY, O. (2017). Erken Yaştaki Çocuklarda Anadili Gelişimine Yönelik Uygulama Önerisi. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu. (8-20 Mayıs 2017). Alanya.

Yurtdışı   Deneyimi:

F5. 2012 yılında 3 ay süreyle Almanya’da KU-Eichstätt-Ingolstadt’ta konuk araştırmacı statüsünde YÖK’ün sağladığı öğretim üyelerine destek programı kapsamında bulundu.